website templates

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.
Toepassing Algemene voorwaarden
1.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringsaanvragen en overeenkomsten welke, direct of indirect, worden gesloten met Prive Spa Angie.
1.2.
Prive Spa Angie wijst de toepassing van andere algemene voorwaarden nadrukkelijk van de hand.
1.3.
Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.  
2.
Reservering
2.1.
Prive Spa Angie neemt alleen reserveringsaanvragen in behandeling van personen van 18 jaar of ouder. Prive Spa Angie behoudt zich het recht voor een reserveringsaanvraag, zonder opgave van redenen, te weigeren.
2.2.
Bij online boekingen/reserveringen komt de overeenkomst tussen Prive Spa Angie  en de klant tot stand op het moment dat de klant de reservering definitief heeft bevestigd en/of de betaling via bankoverschrijving of contant is voldaan. Bij telefonische reserveringen komt de overeenkomst tussen Prive Spa Angie en de klant tot stand op het moment dat Prive Spa Angie de reserveringsbevestiging per mail aan u heeft verzonden na ontvangst van de aanbetaling.
2.3.
De klant dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen per direct aan Prive Spa Angie te worden doorgegeven.
2.4.
De klant zal aan Prive Spa Angie, binnen de in de reserveringsbevestiging gestelde termijn, een (deel)betaling voldoen. Prive Spa Angie is gerechtigd de overeenkomst te beschouwen als zijnde niet afgesloten, indien Prive Spa Angie niet binnen de gestelde termijn de overeengekomen (deel)betaling ontvangt. Prive Spa Angie heeft in dat geval de mogelijkheid de gereserveerde diensten en/of entreetoegang zonder nadere berichtgeving vrij te geven voor andere klanten. Daarnaast heeft Prive Spa Angie het recht om kosten voor annulering in rekening te brengen.   
3.
Wijzigingen in de reservering
3.1.
Prive Spa Angie is niet verplicht, na de totstandkoming van de overeenkomst, op verzoek van de klant wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen. Indien Prive Spa Angie een wijziging doorvoert op verzoek van de klant, heeft Prive Spa Angie het recht aan de klant wijzigingskosten in te rekening te brengen, welke ten minste € 5,00 per wijziging kunnen bedragen.
4.
Prijzen
4.1.
De klant is aan Prive Spa Angie het overeengekomen bedrag, zoals vermeld op de reserveringsbevesting, verschuldigd.
4.2.
De prijzen en bijkomende kosten staan vermeld op de website van Prive Spa Angie, www.privespaangie.nl, en zijn allen inclusief BTW.
4.3.
Onvoorziene, door de overheid opgelegde prijsverhogingen, kunnen worden doorberekend aan de klant. Alle prijzen op de website en andere uitingen zoals brochures, posters en folders, zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigingen ondergaan.
4.4.
Kortingsacties die gepubliceerd worden nadat een reservering/boeking of aankoop is gedaan, kunnen niet met terugwerkende kracht alsnog toegepast worden.  
5.
Betaling/annulering
5.1.
Indien een boeking/reservering 48 uur of korter voor de aankomstdatum door de klant geannuleerd wordt, worden de aanbetalingskosten niet terug betaald.
5.2.
De klant heeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het bedrag, indien de klant op eigen initiatief en door toedoen van de klant, geen gebruik heeft kunnen maken van alle diensten of accommodaties.
6.
(Huishoudelijke) Regelementen
6.1.
Klanten dienen zich te houden aan de vastgestelde regels van Prive Spa Angie. Deze zijn te lezen op de website en in het saunacomplex. Prive Spa Angie heeft het recht haar klanten onmiddellijk uit het saunacomplex te (laten) verwijderen, indien de huishoudelijke regels worden overtreden en/of aanwijzingen van de medewerkers niet worden opgevolgd. De klant heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de betaalde reservering, dan wel de reeds genuttigde consumpties en/of behandelingen.
6.2.
Prive Spa Angie heeft het recht om, alvorens het inchecken, de klant te vragen naar een geldig legitimatiebewijs. Prive Spa Angie is gerechtigd om klanten, welke zich niet kunnen legitimeren, de toegang tot het saunacomplex te weigeren.
6.3.
Prive Spa Angie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van het saunacomplex. De klant zal toestaan dat tijdens openingstijden onderhoud kan plaatsvinden aan het saunacomplex indien noodzakelijk. De klant kan geen aanspraak maken op een vergoeding. De noodzaak van het onderhoud is ter beoordeling van de medewerkers van Prive Spa Angie. 
7.
Geldigheid
7.1.
De geldigheid van de in omloop zijnde tickets en/of cadeaubonnen zijn nadrukkelijk aangegeven op het desbetreffende ticket en/of de cadeaubon. 
7.2.
Een gemaakte reservering/boeking is alleen geldig op de door de klant aangegeven dag. De klant kan op andere dagen geen rechten ontlenen aan deze reservering.
7.3.
Indien de klant in het bezit is van een kortingsbon, e-ticket of een andere cadeaubon, dient de klant deze daadwerkelijk in te leveren bij het inchecken tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien de klant deze kortingsbon, e-ticket of andere cadeaubon niet kan overhandigen, is Prive Spa Angie genoodzaakt het volledige tarief in rekening te brengen.
 8.
Aansprakelijkheid
8.1.
Prive Spa Angie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal , verlies en/of schade aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolgen van een verblijf in ons saunacomplex.
8.2.
Prive Spa Angie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat het verblijf van de klant niet voldoet aan de verwachtingen die de klant daarvan gesteld had.
8.3.
Prive Spa Angie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ontstaan aan zaken of personen ten gevolg van een verblijf op het terrein van Sauna Oase BV of ontstaan door het gebruik van de op de terreinen aanwezige faciliteiten.
8.4.
Prive Spa Angie is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.
8.5.
Prive Spa Angie is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen van haar werknemers.
8.6.
Prive Spa Angie is niet aansprakelijk voor het onklaar en/of buiten gebruik raken van faciliteiten en/of voorzieningen.
8.7.
De klant is verplicht alle extra kosten te voldoen, welke ontstaan ten gevolge van het niet juist gebruiken c.q. niet juist achterlaten van de faciliteiten. 
9.
Privacy
9.1.
Met inachtneming van de wet Bescherming Persoonsgegevens zal Prive Spa Angie strikt vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan.
9.2.
Persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid verzamelen wij uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het eventueel opstellen van een passend advies dan wel een aangepaste behandeling. Deze gegevens worden dan ook uitsluitend voor dat doel gebruikt en zullen niet aan derden worden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
10.
Klachten
10.1.
Ondanks de zorg en inspanning van Prive Spa Angie, kan het voor komen dat u een klacht heeft. Klachten kunnen direct gemeld worden bij het personeel van Prive Spa Angie. Indien een klacht niet kan worden verholpen of deze niet naar tevredenheid is opgelost, dient u de klacht schriftelijk te versturen of deze per e-mail toe te sturen naar info@privespaangie.nl. Deze handelswijze is absoluut noodzakelijk om de klacht op juiste wijze te kunnen behandelen.
10.2.
Door gebruik te maken van het saunacomplex en al haar faciliteiten, aanvaardt u deze Algemene voorwaarden.
10.3.
Op alle overeenkomsten tussen de klant en Prive Spa Angie is het Nederlands recht van toepassing.